Основна информация

Основната информация свързана с клиентите има за цел да определи реда, компетенциите и отговорностите при осигуряване на връзките с клиентите във всички етапи, като обработване на запитванията, оферти, сключване и изпълнение на договори, да се регламентират и документират методите за измерване на удовлетвореността на клиентите.

Дейностните връзки с клиенти протичат в няколко етапа:

След като е извършена преценка на изпълнимостта на проекта заявката, комплектована с предоставената от клиента документация или тръжни книжа с разпореждане се предава за подготвяне на оферта. Задава се на специалистите основните технически и икономически параметри, срок за изпълнение и други.

Съществуват два основни варианта на заявяване от страна на клиента:

Към офертата се прилага количествена сметка, срок за изпълнение, референции, представяне на фирмата и друга информация по преценка
Подготовката на договора, на база на предложената и одобрена оферта се подготвят технически и икономически параметри на договора на разработените от юридическо звено общи условия на договор за изпълнение.
Уточняват се качество, количество, срокове, цена, начин на плащане, начин на изпълнение на обекта и други ключови параметри съвместно с клиента.
След като всички параметри са уточнени се пристъпва към изготвянето на договора и утвърждаването му от всяка от страните чрез подпис и печат.

Промени в договора могат да бъдат извършени в случай на:

Документацията за всички клиенти се архивира класифицирана по обекти. Архивната документация по договорите, включително документация представена от клиента се съхранява за период, определен с вътрешно фирмени разпоредби.
Договорите подлежат на контрол в процеса на изпълнението им.
При преговорите с клиенти в зависимост от особеностите на обекта упълномощеният специалист може да договор извършването от страна на фирмата на допълнителни услуги, като степен на завършеност на обекта и други.
Гаранционните срокове на различните строителни обекти се определят от действащите в страната нормативна уредба и се фиксират в договора за продажба.