Βασική πληροφορία

Η βασική πληροφορία σχετικά με τους πελάτες έχει για σκοπό να καθορίσει την σειρά, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες σε ασφάλιση των σχέσεων με τους πελάτες σ΄ όλα στάδια, σαν επεξεργασία των ερωτήσεων, προτάσεις, σύναψη και εκτέλεση συμβολαίων, να ρυθμισθούν και αποδειχθεί με ντοκουμέντα τις μεθόδους για μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών.

Οι σχέσεις με τους πελάτες πραγματοποιούνται σε μερικά στάδια:
- Προκαταβολικό, στο οποίο να ορισθούν οι απαιτήσεις του πελάτη,
- Στάδιο συνθήκης, στο οποίο διασαφηνίζονται οι απαιτήσεις των πελατών και οι όροι από πλευρά της εταιρίας και πια προχώρηση προς σύναψη συμβολαίου,
- Στάδιο διαδικασίας, στο οποίο παρακολουθείται η σχέση της εταιρίας με τον πελάτη κατά την διάρκεια της πορείας οικοδομικό συναρμολογούμενων εργασιών.

Αφού πραγματοποιήθηκε κρίση της εκτέλεσης του σχεδίου, η παραγγελία, που είναι συμπληρωμένη με την παραχωρημένη από τον πελάτη επιχειρηματολογία ή βιβλία πλειστηριασμού με εντολή παραδίδεται για προκατάρτιση πρότασης. Στους ειδικούς υποβάλλονται οι βασικές τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις, προθεσμία εκτέλεσης και άλλα.

Υπάρχουν δύο βασικές ποικιλίες παραγγελίας από πλευρά του πελάτη:
- Αν η παραγγελία είναι συνοδευμένη από ποσοτικό λογαριασμό, τότε ο προσκομιζόμενος από τον πελάτη ποσοτικός λογαριασμός αξιολογείταικαι ετοιμάζεται πρόταση,
- Αν ο πελάτης δεν προσκομίσει ποσοτικό λογαριασμό, και μόνο εργατικά ή τεχνικά σχέδια, στην περίπτωση ετοιμάζεται ποσοτικό λογαριασμό που αξιολογείται και ετοιμάζεται πρόταση,
- Σε ξεχωριστές περιπτώσεις οι ερωτήσεις μπορούν να είναι για τις τιμές μονάδας χωριστών ειδών οικοδομικό συναρμολογούμενων εργασιών, προϊόντων σαν κούφωμα, πέταυρα καιάλλες υπηρεσίες.

Προς την πρόταση επισυνάπτεται ποσοτικός λογαριασμός, διάρκεια εκτέλεσης, συστάσεις, παρουσίαση της εταιρίας και άλλη πληροφορία κατά την κρίσην.
Η κατάρτιση του συμβολαίου, βάσει της προτεινόμενης και εγκριμένης πρότασης ετοιμάζονται τεχνικές και οικονομικές δείκτες του συμβολαίου των επεξεργασμένων από νομική ομάδα γενικών όρων συμβολαίου εκτέλεσης.
Καθορίζονται ποσότητα, ποιότητα, προθεσμία, τιμή τρόπος πληρωμής, τρόπος εκτέλεσης του αντικειμένου και άλλες συμπαντικές απαιτήσεις μαζί με τον πελάτη.
Αφού όλες δείκτεςείναι καθορισμένες προχωρείτε προς την κατάρτιση του συμβολαίου και την επικύρωσή του από κάθε από τις πλευρές δια της υπογραφής και σφραγίδας.

Αλλαγές στο συμβόλαιο μπορούν να γίνουν σε περίπτωση:
- Αίτησης από πλευρά του πελάτη,
- Αλλαγών στην επιχειρηματολογία σχεδίου,
- Αίτησης από πλευρά της εταιρίας.

Η επιχειρηματολογία για όλους πελάτες τοποθετείται στο αρχείο σαν ταξινομείται σε αντικείμενα. Η επιχειρηματολογία αρχείου στα συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένου επιχειρηματολογία προσκομιζόμενη από τον πελάτη διατηρείται για περίοδο που καθορίζεται με εσωεταιρικές διατάξεις.
Τα συμβόλαια υπόκεινται σε έλεγχο κατά την διάρκεια της εκτέλεσής των.
Στις διαπραγματεύσεις με πελάτες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου, ο εξουσιοδοτημένος ειδικός μπορεί να συμφωνήσει την εκτέλεση από την πλευρά της εταιρίας συμπληρωματικών εκδουλεύσεων, σαν βαθμός ολοκλήρωσης του αντικειμένου και άλλες.
Οι προθεσμίες εγγύησης των διαφορετικών οικοδομικών αντικειμένων καθορίζονται από τον ισχύοντα στην χώρα κανονισμό και προσδιορίζονται στο συμβόλαιο πούλησης.